DSC_5401.NEF Het pakkenfonds verstrekt verenigingstenues aan nieuwe jeugdleden, beheert de voorraad en neemt de verenigingstenues in van de jeugdleden die hebben opgezegd. Hierbij wordt gelijk gecontroleerd of het tenue schoon en heel is. Daarnaast is het pakkenfonds verantwoordelijk voor de inkoop om daarmee de voorraad op peil te houden. DSC_5404.NEF
DSC_5396.NEF Dit wordt allemaal administratief vastgelegd.Naast het beheren van de pakken zorgt het pakkenfonds ook voor de inkoop en verkoop van verschillende artikelen die bij het tenue horen.Hierbij gaat het om ondershirts, petten, sokken, helmen, toques en riemen.
DSC_5397.NEF Als u spullen van het pakkenfonds nodig heeft, dan kun u contact opnemen voor een afspraak. DSC_5400.NEF

Huishoudelijk Reglement iz verenigingstenue:

In het huishoudelijk reglement van 2009 is het volgende opgenomen over het verenigingstenue:

Artikel 13 Officiële verenigingstenue

1. Het bestuur stelt het officiële verenigingstenue vast.

2. De kleding per team is uniform en de clubkleuren donkerblauw en geel zijn daarin prominent aanwezig.

3. Het bestuur kan, in afwijking van de in artikel 9, onder a, eerste volzin genoemde verplichting, teams toestemming verlenen tot het dragen van kleding die afwijkt van het officiële verenigingstenue. Het bestuur ziet er daarbij op toe dat het bepaalde in het tweede lid zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

contributieContributie 2022

Het Rekeningnummer van HSV Adegeest is: NL67RABO0155011057 De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de leeftijd die bereikt wordt in het lopende jaar.  

Contributietabel 2022 zoals vastgesteld op jaar ALV 28 januari 2022

Leeftijdscategorie Sportactiviteit Adegeest contributie Bonds-contributie Pakkenfonds Totaal
t/m 9 jaar alle varianten € 106,o5 € 17,65 € 20,00 € 143,70
10 t/m 17 jaar alle varianten € 135,90 € 29,65 € 20,00 € 185,55
18 jaar en ouder softbal of honkbal € 192,35 € 67,70 € 260,05
slowpitch € 73,60 € 35,30 € 108,90
dubbellidmaatschap: ·  softbal + honkbal ·  softbal + slowpitch ·  honkbal + slowpitch € 192,35 € 78,45 € 270,80
niet-spelend lid met bondlidmaatschap € 51,70 € 17,65 € 69,35
niet-spelend lid zonder bondlidmaatschap € 51,70 € 51,70
buitengewoon lid € 17,65 € 17,65
donateur minimaal € 60,00 min. € 60,00
De KNBSB past conform hun Algemeen Reglement (artikel 20 lid i) elk jaar de bondscontributie aan op basis van het indexcljfer zoals vastgesteld door het CBS (een mast voor inflatie) per 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor deze bedragen verschuldigd zijn.
Indexcljfer 2020 (per 1 oktober) 108,47
Indexcijfer 2021 (per 1 oktober) 112,18
Percentage 3,42%
Bedragen worden afgerond op vijf cent. Adegeest volgt deze correctie en verhoogt de verenigingscontributie voor 2022 met hetzelfde percentage.

Overige regels:

  • Ieder lid t/m 17 of recreant heeft recht op gebruik 1 tenue tegen betaling van borg €30 en jaarlijkse huur € 20.
  • Ieder lid vanaf 18 jaar koopt een eigen tenue (overshirt en broek) bij de door HSV Adegeest aangegeven leverancier (thans: SSK, Heulweg 128 B - 2295 KK Kwintsheul Tel: 0031-(0)174-501888 E-mail:
  • De contributie van recreanten/trainingsleden is (afhankelijk van de leeftijd) de helft van een “normale” contributie afgerond naar boven op hele euro’s. Wanneer recreanten of trainingsleden wedstrijden of toernooien spelen doen zij dat in het voorgeschreven tenue van de vereniging.
  • Een niet spelend lid of donateur mag zelf bepalen welk bedrag hij aan de vereniging wenst te geven met een minimum van € 60.
  • Een sponsorlid is een persoon, waarvan het lidmaatschap wordt betaald door een bedrijf. Het sponsorlidmaatschap bedraagt 1,5 * het totaal bedrag afgerond naar boven op hele euro’s.
  • Bij lidmaatschappen tijdens het seizoen worden contributie regelingen en afspraken uitsluitend met de penningmeester gemaakt.

Het Pakkenfonds is met ingang van het seizoen bereikbaar op de eerste maandag in de maanden:  februari t/m november.
Het Pakkenfonds is aanwezig van 18.30 – 20.00 uur. Dit is de enige mogelijkheid om zonder afspraak langs te komen.